Curs de Vetllador Escolar

9,10,16,17,23,24 de febrer

Centre Jove Masia Tous de Salou

15 €

Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h i Diumenges de 10h a 14h

Informació general:
Introducció a les Necesitats d’Educació Especial-NEE
Discapacitat psíquica
Introducció a l’educació especial
Modalitats d’escolarització amb alumnes amb NEE (necessitats educatives especials)
Escola inclusiva
Funcions i marc legal
Pla individualitzat
Treball en xarxa. Equips interdisciplinaris. Relació i treball amb els diferents professionals que atenen infants amb NEE
Relació i treball amb les famílies
Competències emocionals
Desenvolupament de l’infant
Infants amb NEE (infants amb discapacitats, infants amb trastorn de l’espectre autista i infants amb TDHA i trastorns de conducta)
Salut en l’infant
Prevenció d’accidents i/o malalties
Dades a conèixer i farmaciola
Seqüència bàsica de primers auxilis
Canvis de bolquers
Suport vital bàsic, obstrucció de la via aèria i pols
Actuacions en crisi epilèptica, diabetis, lipotímia, ferides, hemorràgies i contusions
Què és la higiene postural
Normes d’higiene postural
Mobilitzacions, trasllat i deambulació de pacients
Observacions:
Oferir una visió de la realitat d’un vetllador
Potenciar la formació en aquest tipus d’educació
Conscienciar als destinataris de la tasca real d’un vetllador escolar
Adquirir eines i recursos per al suport educatiu i el treball amb infants amb NEE
Adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona

Prereserva Recorda que per a formalitzar la prereserva has de visitar-nos a un punt d'informació juvenil

Aquesta activitat ja ha expirat i/o no és possible realitzar una prereserva