CURS DINAMITZADOR EN EL LLEURE ON LINE

virtual

80 €

dimecres 19h, dissabtes i diumenges 10h

Arxius adjunts de l'activitat
- Descarregar Continguts-pla formació Monitorns.pdf

Informació general:
Mòdul 1 (60 hores): Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil Unitat de competència: Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu infantil i juvenil. Continguts: 1. Aplicació dels fonaments de l’educació en el temps lliure infantil i juvenil. 2. Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut. 3. Elaboració de projectes en les activitats d’intervenció en el lleure infantil i juvenil. 4. Elaboració de la proposta d’activitats de lleure infantil i juvenil 5. Mètodes d’avaluació d’activitats de lleure. 6. Estratègies i mètodes d’educació per a la salut. Pla de formació: -Assignatura NORMATIVA DEL LLEURE (1) (4 hores) -Assignatura ANÀLISI DE L’ENTORN (2) (4 hores) -Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE (1-3-4-5) (20 hores) -Assignatura EDUCACIÓ PER A LA SALUT I PREVENCIÓ (6) (8 hores) -Assignatura EDUCACIÓ EN VALORS (2-3) (4 hores) -Part no presencial (10 hores treballs + 10 hores memòria) Mòdul 2 (30 hores): Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil Unitat de competència: Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància. Continguts: 1. Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil en les propostes d’activitats de lleure. 2. Tècniques d’intervenció educatives en funció de la diversitat individual i grupal. 3. Tècniques grupals en el desenvolupament d’activitats de lleure infantil i juvenil. Pla de formació: -Assignatura DINÀMICA DE GRUPS (4 hores) -Assignatura EL PAPER DEL MONITOR (4 hores) -Assignatura CREIXEMENT DELS INFANTS (4 hores) -Assignatura ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (8 hores) -Part no presencial (5 hores treballs + 5 hores memòria)
Mòdul 3 (60 hores): Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure Unitat de competència: Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure. Continguts: 1. Valoració dels centres d’interès o eixos d’animació en l’aplicació de les tècniques i els recursos d’animació. 2. Tècniques d’animació, expressió i creativitat. 3. Tècniques pedagògiques del joc. 4. Tècniques d’educació ambiental. 5. Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat. Pla de formació: -Assignatura PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS (4 hores) -Assignatura JOCS (4 hores) -Assignatura TÈCNIQUES (20 hores) -Assignatura EDUCACIÓ AMBIENTAL (12 hores) -Part no presencial (10 hores treballs + 10 hores memòria) Mòdul pràctiques (160 hores) Continguts: 1. Col·laboració en l’organització d’activitats de lleure infantil i juvenil. 2. Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil. 3. Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil. 4. Aplicació de tècniques d’animació, expressió, creativitat i joc. 5. Desenvolupament d’acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural. 6. Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d’activitats. 7. Integració en l’equip de monitors i el projecte d’activitats. 8. Integració i comunicació en el centre de treball.
Obligatori:
Aquest és el link per fer les inscripcions: https://fundaciosiurana.cat/producto/101-curs-de-monitor-a-de-lleure-educatiu-a-vilaseca-streaming-2020/


Material necesari:
INTRODUCCIÓ El curs de dinamització d’activitats de lleure educatiu per infants i joves és un programa de formació homologat per la Direcció General de Joventut. L’alumne disposa d’un màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. DESTINATARIS Curs adreçat a aquelles persones majors d’edat i que estan interessades en formar-se en el món del lleure educatiu. OBJECTIUS DELS CURS  Oferir els coneixements bàsics, recursos i tècniques que s’utilitzen per educar en el lleure per poder organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats de lleure.  Capacitar per a un millor coneixement dels infants, adolescents i joves; i per a la gestió dels problemes en l’acció educativa.  Fer augmentar la consciència de la tasca del/a monitor/a com a educador/a i les implicacions de la seva actuació sobre els infants i joves.  Presentar els diferents models institucionals i pedagògics on es desenvolupen aquestes activitats, donant nocions d’organització.  Adquirir recursos tècnics i didàctics. CONTINGUTS (mirar annex) La durada del curs de monitors/es, en base a l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, és de 310 hores, i inclou les següents etapes:  Una etapa teòrico-pràctica de 150 hores de duració, aquesta etapa inclou tres mòduls formatius: o MF1866_2 M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. o MF1867_2 M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. o MF1868_2 M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.  Una etapa pràctica i memòria que consta de 160 hores de treball educatiu en un centre educatiu de lleure que tingui conveni amb l’Escola de l’Esplai de Tarragona que consta del següent mòdul de pràctiques: o MP0270 MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals
ASPECTES METODOLÒGICS S’imparteix en la modalitat virtual. L’Escola pot informar, si es demana, dels llocs per a poder realitzar les pràctiques amb els quals té conveni, però la recerca del centre corre a càrrec de l’alumne/a. A l’acabar les pràctiques s’ha de presentar la memòria de les mateixes d’acord amb el guió de l’Escola.
CRITERIS D’AVALUACIÓ Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. Així caldrà complir els següents requisits:  Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul (sessions completes) i de la totalitat d’hores en la formació virtual  Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs sempre superant les proves d’avaluació corresponent, bé siguin presencials o d’e-learning.  Haver obtingut una qualificació d’apte en el Certificat de pràctiques sobre l’etapa de pràctiques on es valora la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.  Reunir les actituds i aptituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.  Haver obtingut apte de la memòria sobre les pràctiques fetes que es valorarà segons guió.
QUALIFICACIONS DEL CURS Les qualificacions del curs es podran veure a la web de l’Escola a partir d’un mes i mig de la data de convocatòria. Una vegada es notifiqui a l’alumne/a la seva qualificació d’APTE de tota la formació, l’Escola demanarà la titulació a la Direcció General de Joventut.
Observacions:
15 sessions en Streaming (2h aprox)Dissabtes i diumenges a les 10h. Dimecres a les 19h
Desembre: 9, 12-13, 16, 19-20, 23, 30
Gener:7, 9-10, 13, 16-17, 20


Dimecres 09/12/2020 18,00-19,00 Presentació
Dimecres 09/12/2020 19,00-21,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dissabte 12/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Diumenge 13/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 10h Lliure
Dimecres 16/12/2020 19,00-21,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dissabte 19/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Diumenge 20/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dimecres 23/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dimecres 30/12/2020 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dijous 07/01/2021 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 10h Lliure
Dissabte 09/01/2021 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 10h Lliure
Diumenge 10/01/2021 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dimecres 13/01/2021 19,00-21,00 Plataforma
online Virtual 10h Lliure
Dissabte 16/01/2021 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 10h Lliure
Diumenge 17/01/2021 10,00-12,00 Plataforma
online Virtual 5h Lliure
Dimecres 20/01/2021 19,00-21,00 Plataforma

Prereserva Recorda que per a formalitzar la prereserva has de visitar-nos a un punt d'informació juvenil

Aquesta activitat ja ha expirat i/o no és possible realitzar una prereserva